Claude Schmitz
     上から2番目:golden bowl gold 45.000yen +tax,
3番目:mini golden flower gold 55,000yen +tax,
4番目:mini golden bowl gold 30,000yen +tax,
5番目:round flat golden box gold 70,000yen +tax,
6番目:golden flower gold